Rekenwerk

Donderdag 26 november jl., de gemeenteraad van Scherpenzeel bijeen. Een echt uitdagende agenda is het niet. Op twee dossiers torsen we een amendement mee. Niet om het liberale gedachtengoed beter voor het voetlicht te brengen maar louter en alleen om een raadsvoorstel te repareren. We kunnen ook zeggen dat we wat aan het bijklussen zijn met het doel ons dorp ordentelijk te besturen.

Voordat we beginnen zijn er bloemen voor Jos en Berrie. Beiden VVD-ers nemen afscheid als lid van de commissie. Jos omdat die elders huisvesting heeft gevonden en Berrie omdat die Jos als secretaris gaat opvolgen. Transparant en integer, geen dubbelfuncties! Ik bedank beide heren voor hun inzet. Jos veel plezier in het oosten des lands en Berrie succes bij de hernieuwde kennismaking met het bestuur.

Hoogtepunt van de avond is wel het vaststellen van de belastingtarieven 2016. 0,9% correctie van de inflatie is wel de rode lijn in de verhoging van de tarieven. Maar het CDA heeft huiswerk gemaakt en heeft naar eigen zeggen de rekensommetjes op orde. Op basis van gelijke variabelen bleek tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie de sommetjes van het CDA tot meerdere uitkomsten te leiden. Een redenering van de voorman van het CDA met, voor hem, een eureka-moment. Wiskundig dient die zeker als ‘onwaar’ betiteld te worden. Het rekenwerk leek de voorman van het CDA persoonlijk fataal te worden maar gelukkig zat hij gisteravond weer aan tafel. Hij deelde mee dat we nog niet van hem af zijn.

De coalitie had getweeën (ze zijn toch met drie?) nog eens zitten zwoegen op de sommen van onze voormalige huisarts en ze hadden een conclusie getrokken. Welke, is mij tijdens de vergadering niet duidelijk geworden maar het was, volgens hen, een amendement waardig. Daar waar de voorman van het CDA consequent klaagt over het niet beantwoorden van vragen door het college, is het beantwoorden van vragen die aan hem gesteld worden ook niet zijn sterkste punt. De verantwoordelijk wethouder had ook niet zijn sterkste optreden deze avond. Zowel het voorstel van het college als het amendement waren wat hem betreft akkoord. Zijn hoofddoel was, om het maar eens ordinair te zeggen, gewoon het belastinggeld binnen harken voor de gemeente.

Inderdaad dat was nu ook precies de kern van het debat, het verdelingsvraagstuk om te innen gelden ‘rechtvaardig’ over de betalers te verdelen. Niet meer en niet minder, het ging niet over minder belasting voor burgers en / of bedrijven. De uitkomst van de som stond reeds vast. Voor de fractie van de VVD is het interessant om te spreken over belastingdruk, hoeveel gaan we met z’n allen betalen. Misschien zou die collectief wel wat minder kunnen zijn als we individueel wat meer, voor de voorzieningen die we zelf gebruiken, betalen. De gemeenschap hoeft tenslotte niet voor alle pleziertjes van een individu op te draaien. De meer liberale inslag, beperking van de collectieve lasten.

Voor mij was het verdelingsvraagstuk een lastige afweging. De verdediging van het collegevoorstel door de verantwoordelijk wethouder was ronduit zwak en het amendement van het CDA blonk ook niet uit door overtuiging. Een half uur extra bedenktijd werd mij niet gegund. Na besluitvorming heb ik mij maar geconformeerd aan het collegevoorstel.

De motie van het GBS over de hondenbelasting en het onderzoek naar het afschaffen ervan in 2017, kon rekenen op de steun van de fractie van de VVD. De coalitie had in de begroting reeds besloten dat hondenbezitters meer voor hun hond moeten betalen. Die rekening - en de uitleg daarvan - laat ik graag bij de coalitie liggen. De SGP heeft zich tenslotte in het verleden reeds hard gemaakt voor de hond, de bezitter ervan krijgt nu keurig de rekening gepresenteerd. Met dank aan die zelfde SGP.

Als laatste in de belastingtarieven het ophalen van het huisvuil. De motie van GBS over differentiatie van tarieven kan niet op onze steun rekenen. Er is al genoeg administratieve drukte en iedere maand een rekening te ontvangen van het opgehaalde vuil gaat ons veel te ver. Levert ook weer bergen papier en omgehakte bomen op. Kijk eens naar andere oplossingen om de steeds groeiende afvalstroom in te perken zodat huishoudens ook minder hoeven weg te gooien.

De gemoederen rond de belastingen hielden ons meer dan een uur bezig. Daarna was er nog een dossier over de Permar en de gemeenschappelijke regeling van de Permar. Laten we voorop stellen dat de mensen die bij de Permar werken niet de dupe mogen worden van het bestuurlijke gedoe rondom de Permar. Zij hebben een baan, zijn trots op hun werk en de gemeenschap moet er gewoon voor zorgen dat zij ook aan het werk kunnen blijven. Maar bestuur en management moeten zich diep schamen. Het bestuur stond er bij en keek er na. Na donderdagavond is dat de conclusie van de fractie van de VVD. Erger nog, ze blijven er bij staan en blijven er naar kijken.

Ondanks dat het voor onze gemeenschap een gering beslag op financiële middelen legt vindt onze fractie dat de Permar wel behoorlijk bestuurd dient te worden. Transparant (moet tegenwoordig) op basis van een realistische begroting en een getrouwe verslaglegging van het jaar. Een toezegging van de wethouder de Wet gemeenschappelijke regeling te respecteren en helder te verwoorden in de statuten van de Permar was voor onze fractie voldoende. De motie van de VVD om de bestuurlijke drukte te verminderen de gemeenteraad en college weer aan de touwtjes te laten trekken bij de Permar had even eens de instemming van de wethouder, gesteund door de burgemeester. Maar de coalitiepartijen hadden er duidelijk een andere mening over. Bijzonder was het betoog van de CU, volledige steun voor onze motie, transparant sturen en besturen een echte noodzaak! Goed dat de motie er lag! Hoe je dan toch tegen de motie stemt is een raadsel waarvan ik het antwoord wel ken. Veel te transparant, meneer van de CU!

Het raadsvoorstel tenslotte, is aangenomen. Ook met steun van onze fractie. Wel vroeg ik mij af waarom we een begroting goedkeuren met het verzoek om voor eind maart een gewijzigde begroting te presenteren. We hadden er zelfs een motie voor achter de hand!. Is het management van de Permar niet in staat tijdig een ordentelijke begroting op te stellen voor het einde van het jaar? Hoe moet het dan volgend jaar als de begroting 2017 en al voor juli 2016 dient te liggen? We bewaren onze motie, we leggen ook volgend jaar gewoon weer geld bij en wij veranderen 2016 in 2017. Eens kijken hoe men, de leden van de coalitiepartijen, dan reageren.

Rekensommen, het collectief betaalt voor het individu. In het geval van de Permar noodzaak daar het individu en handje geholpen moet worden, in dit geval naar werk. Bij het betalen van belastingen jammer daar niet altijd duidelijk is waarvoor nu precies de belasting geheven wordt. Het leek gisteravond gewoon schrapen bij de burgers.

Rekenwerk, om kwart over tien liet de voorzitter voor de laatste maal de hamer vallen. In detail, precies op het blok! Mooi in de klok!

 

Gerrit Dijkstra,

Fractievoorzitter VVD afdeling Scherpenzeel