Veel lukt

Donderdag 29 oktober 2015 was de voltallige gemeenteraad van Scherpenzeel weer bijeen in ons Kulturhus De Breehoek. De VVD heeft maar liefst drie amendementen en een motie klaar liggen om de raadsvoorstellen, naar onze mening, te repareren. Als slotstuk staat de begroting 2016 – 2020 op de agenda.

Gezien de vergaderdiscipline kan het een latertje worden.

We hameren eerst een aantal ordestukken af. De meeste hebben betrekking op interne regelementen. Allemaal niet heel spannend. Onze burgemeester slaat er lustig op los.

Bij het onderhoud van groen hebben we een tekstueel amendement. De tekst suggereert dat het nieuwe contract met de Permar (voor de komende 5 jaar) voor het onderhoud van de openbare plantsoenen en de begraafplaatsen, allen op de begraafplaatsen van toepassing is. De beantwoording van de technische vraag hierover gaf een beeld dat er sprake is van uitbreiding van de werkzaamheden. Daarnaast was de tekst ook nog eens voor tweeërlei uitleg vatbaar!

We hadden in de commissie al aangekondigd dat we dit zouden repareren en ons voorstel ligt er. De coalitiepartijen vinden het amendement eigenlijk maar niets. Maar de intonatie bij het voorlezen van de tekst door de wethouder is voor hen ook onvoldoende de tekst te laten staan. Alleen het CDA blijft haar wethouder trouw. Het heeft allemaal niet heel veel om het lijf maar die wijziging is binnen en de openbare plantsoenen worden nu ook geschoffeld.

Dat contract met de Permar, dat is onze fractie in de huidige tijd veel te lang. Dat de mensen van de Permar de plantsoenen van de gemeente Scherpenzeel onderhouden vinden wij daarentegen een prima oplossing. Op deze wijze kunnen ook deze mensen op een normale wijze deel nemen aan onze samenleving, Ook zij hebben werk!

Vervolgens komt de financiële rapportage 2015. Let wel, de tweede verantwoording is van eind oktober. We hebben het al zo vaak gevraagd: hoe denkt college op basis van zo’n late rapportage nog bij te sturen? Naar onze mening onmogelijk. De verliescijfers, ruim drie ton, kunnen we als fractie om die reden voor kennisgeving aannemen. Nog bonter maakt het college het als het een restant (€ 26.000,-) van een budget van € 160.000,- na vier jaar nog wil behouden. Als je de discussie in de raad volgt gaan je de stekels recht overeind staan. Het budget is oorspronkelijk bedoeld voor de huisvesting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie in met name de villa. Vier jaar geleden in de haast in gang gezet met een overhaaste aanschaf van een lift. De lift staat ergens maar is nog niet in gebruik. Gaat ook nooit gebeuren. Geef maar aan Platteland Anders als mogelijk kunstobject in ons dorp.

Een motivering voor het nu nog vast houden van het restant budget staat niet in de toelichting van het raadsvoorstel. Creatief als de wethouder is, verzint die het staande de vergadering Het gaat over veiligheid van het personeel. Niet fraai blijkt uit de discussie die volgt. De gemeente Scherpenzeel heeft zich ook te houden aan de wet inzake het bieden van een veilige werkplek aan haar personeel. Dat hoeft naar onze mening geen vier jaar te duren.

Het amendement schrapt het restant budget en de motie laat de gelden toevloeien aan de algemene middelen. Met dank aan de ondersteuning door de GBS. Mocht het college alsnog met een aanpak van De Buitenplaats komen dan zien we wel een raadsvoorstel komen. De meerderheid is voor het schrappen. Alleen de SGP kronkelt zich in bochten om haar wethouder te steunen. Bijzonder gedrag verdient tenslotte navolging.

Aan het personeel is een bijdrage gevraagd om te bezuinigen. Men mag zelf kiezen hoe ze een bezuiniging van € 6.000,- denken in te vullen. Het maakt onderdeel uit van de begroting evenals de traditie van de kroketten bij een goedgekeurde begroting. De burgemeester doorbreekt die traditie door te melden dat er na afloop van de vergadering op kosten van de gemeenschap bitterballen geserveerd zullen worden. Er wordt stilletjes om mij heen wat gemord.

De begroting is sluitend en de gemeenteraad laat haar vergaderingen niet meer woordelijk schriftelijk vastleggen. De hierdoor gerealiseerde bezuinigingen wil onze fractie inzetten voor het ongedaan maken van de bezuinigingsopgave voor het personeel. Hoeven ze de koffie niet meer zelf te betalen of op zoek te gaan naar andere wegen die leiden tot het gewenste geld.

Het derde amendement lijkt eenvoudig de eindstreep te halen maar dat blijkt een misvatting. De coalitiepartijen hebben een opgelegde discipline, ook de ambtenaren moeten de bezuinigingen voelen. Ook ondanks de ruimte die in de sluitende begroting lijkt gevonden. Jammer, het was een aardige geste geweest richting het ambtelijk personeel. Wij laten ons de koffie en de borrel na afloop prima smaken, evenals de bitterballen.

De begroting wordt aangenomen. Wat wil je ook, de coalitie heeft de meerderheid. Voor elf uur sluit de burgemeester deze vergadering. Dat moet ook kunnen. Door de bezuigingsvoorstellen die pas op de agenda kwamen nadat de kadernota in het voorjaar was besproken, was er feitelijk sprake van twee kadernota’s voor de begroting uit.

 

Een korte blik op de begroting leert ons dat deze sluitend is. Geen bijzondere lastenverzwaringen voor ons als burgers maar ook een uiterst magere risicoparagraaf. We hebben nog wel de nodige gronden die we kunnen ontwikkelen. Daar hebben we in de achter ons liggende jaren fors (te fors) op afgewaardeerd. Met een aantrekkende markt zou het wel eens kunnen zijn dat die opbrengsten een positief effect aan hebben op de financiële positie van de gemeente Scherpenzeel. We hebben het dan over de wat langere termijn.

Op de korte termijn zal de huidige coalitie haar begroting niet kunnen realiseren. Evenals voorgaande jaren presenteren we wel een positief resultaat in de jaarverslagen maar dat doen we alleen maar door gelden te onttrekken aan de algemene reserve. We hebben eigenlijk een verlies. Heel simpel, er gaat jaarlijks meer uit de kas dan dat er in komt.

In de risicoparagraaf staan wel een aantal zaken benoemd maar we weten nu ook al dat er onvoorziene uitgaven gedaan moeten worden om het samenleven in onze gemeente aangenaam te houden.  Maar die paragraaf is veel te mager. Onderhoud van voorzieningen, groen en gebouwen kost nu eenmaal geld. Maar het evenwicht tussen gelden beschikbaar hebben voor verenigingen en het met elkaar evenementen organiseren is nagenoeg verdwenen. Het verdwijnt nu te veel in - commerciële - organisaties werkend in de zorg. Lees de stukken er maar op na en volg het recente zorgdebat van het CDA.

Ook de gemeente Scherpenzeel ontkomt niet aan de bezuinigingen. Beter, voer een gedegen beheer op de te besteden middelen en stel prioriteiten. Die liggen voor de fractie van de VVD duidelijk anders dan de huidige politieke lijn van verdeel en heers. Dat is dan ook reden om tegen de huidige begroting te stemmen.

 

Vriendelijke groet,

 

Gerrit Dijkstra

Fractievoorzitter VVD afdeling Scherpenzeel