Lekker in de ‘wedstrijd’, impressie van de raadsvergadering van 24 september 2015

Het is mooi geweest, het zomerreces zit er weer op. Even afstand van politiek Scherpenzeel was zeer welkom. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het gedurende twee maanden niet gemist heb. Nu we weer ‘aan de bak’ mogen heb ik er zeker zin in!

foto: De Breehoek, op de raadsagenda

Er ligt een mooie agenda voor, 25 punten. Eentje die als we niet oppassen voorbij het middernachtelijk uur schiet. De agenda is door de fractiegenoten keurig voorbereid in de commissies en met een beetje korten in mijn betogen blijf ik ruim binnen de ons toebedeelde spreektijd.

We beginnen met wat ruimtelijke zaken rondom bestemmingsplannen. Met een paar slagen van de hamer worden wat administratieve procedures ‘rechtgetrokken’. Dat gaat niet lukken op het dossier bestemmingsplan buitengebied 2013. De aanleiding is een in het verre verleden verkocht agrarisch bedrijf op Gooswilligen waarbij de tweede bedrijfswoning bij de oorspronkelijke eigenaar is gebleven. Tussen de bewoners aldaar botert het niet lekker en er is al vele jaren strijd. Die strijd blijkt niet op te lossen met ruimtelijke procedures, ook niet na gerechtelijke uitspraken. Na opnieuw een uitleg van de verantwoordelijk wethouder stemmen we in met het raadsvoorstel. Onze fractie heeft niet de illusie dat hiermee het probleem is opgelost.

Het tweede vermeldenswaardige bestemmingsplan betreft plan Weijdelaer. Het CDA zwengelt het probleem van een slinger in de weg aan, in dit geval de Vijverlaan. Het is ze zelfs een amendement waard! In de ogen van onze fractie is dit op het niveau van 18 miljoen coaches bij het voetbal. Alle 13 raadsleden hebben een inhoudelijke mening en samen zijn we het niet eens. Ondanks de opvattingen van de fractie van de VVD houden wij ons bij de feiten en de taakopvatting in de raad. Hoofdlijnen van beleid en niet op detail in de uitvoering. Feiten, in het voorliggende bestemmingsplan past een rechte weg maar ook de slinger in de weg. Bestemmingsplan kan wat ons betreft gewoon ter inzage worden gelegd voor de inspraak. Al dan niet een slinger in de weg. Dat is naar onze mening uitvoering en wordt maar met betrokken omwonenden beslecht. Snel komen tot een uit te voeren plan staat bij ons hoger op de agenda dan de slinger.

Dan crisisbeheersing en rampenbestrijding. Naar onze mening een redelijk voorstel maar incompleet. Het blijft bij de eigen veiligheidsregio en dat is in de situatie van ons dorp volstrekt onvoldoende. Op de grens met Woudenberg staat een bedrijf dat tot één van 400 gevaarlijkste bedrijven in Nederland is bestemd. Opslag van zwaar chemisch afval. Anneke Heemskerk heeft het veiligheidsplan nauwgezet doorgespit en het blijkt dat hieraan geen letter is besteed. In de commissie is de portefeuillehouder hierover ‘onder handen’ genomen. Betrokkene had het scherp op het netvlies en wist te melden dat met de buurgemeente en de veiligheidsregio’s nauwgezet is overlegd. Er zijn, afhankelijk van de wind, afspraken gemaakt over het aanrijden van de diensten in geval van een calamiteit dan wel het adequaat treffen van maatregelen inzake de veiligheid van de bevolking. Tevens is de portefeuillehouder gewezen op de vergunningen en de handhaving daarvan.

Even vol houden met het lezen van dit toch wel lijvige verslag. Er komt nog veel meer dat interessant genoemd mag worden.

Bij de verordeningen op de raadscommissies is het thema integriteit. Dat is in de gemeentewet geregeld voor raadsleden en doorgezet naar commissieleden. Ben je ondernemer met ambitie voor de politiek en werk je direct of indirect voor de gemeente Scherpenzeel dan sta je voor een keuze. GBS en CDA denken daar anders over, beide zou moeten kunnen, twee petten. Geen meerderheid en op deze wijze binden we de ‘kat ook niet op het spek’. Integriteit mensen, staat in de huidige tijd hoog op de agenda.

De SGP gaat los op het onderwerp Permar. Die liggen wederom in zwaar weer op ‘hun kant’. Alles wat daar gezegd wordt ondersteund de fractie van de VVD maar het raadsvoorstel gaat daar niet over. Twee beslispunten, nader onderzoek naar de situatie en geen fusie. Daar kunnen we niet op tegen zijn en de rest van de discussie zal volgen. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige werknemers bij de Permar ook in de toekomst een goede werkplek verdienen. De rest is bijzaak.

Dan wordt het nu leuk, nog twee onderwerpen; bezuinigen en De Breehoek.

De fractie van de VVD is in het dossier van De Breehoek van mening dat we eens een positief geluid moeten laten horen. Nu er ruimte is voor een nieuwe bestuurlijke structuur, nieuwe mensen in de programmaraad maar vooral nieuwe mensen in de organisatie kunnen we eindelijk de cultuur van de Heijhorst eens achter ons laten. Ambitieuze nieuwe mensen zonder verleden maken de weg vrij voor een gastvrij gemeenschapshuis. Een open huis met tal van activiteiten gericht op de samenleving van Scherpenzeel. Kijken we naar het geld dan moet er nog al wat bij. De verantwoordelijk wethouder sprak al eens ferm: ‘ Er komt geen cent bij’. Nu dat maakt ze met extra een half miljoen euro zeker niet waar. Net als de interim manager, die kon niet maar is er nu toch. In de raadsvergadering volgde niet echt een sterke uitleg waarom nu ineens allemaal wel. Ergens ook nog wel te begrijpen. Het tekort op de exploitatie zetten we af tegen de kosten voor de sportvelden, voor onderhoud structureel € 40.000,- per jaar extra, de kinderopvang die jaarlijks meer dan € 50.000,- ontvangt en de begraafplaats waarvan het onderhoud drukt op het budget groenonderhoud. Waar we een ondernemer voor het opknappen van de aula, een renteloze lening verschaffen van enkele tonnen. Is het dan heel erg dat De Breehoek, ons eigen huis, een extra zakje centen krijgt? Wij stappen over die hobbel heen.

Afsluitend de bezuinigingsvoorstellen. Meer belasting en minder onderhoud van groen. Meer personeel en speelgeld voor het college. Onbenoemd budget dat vrij door het college kan worden benut. Hadden we met de geamendeerde kadernota een sluitende begroting verkregen blijkt dat in deze tweede kadernota door het college er weer een gat in geschoten is. Dit ondanks de extra middelen per september van de Rijksoverheid. Waar de discipline binnen de coalitie voor de zomer bij de behandeling van de kadernota ver te zoeken was bleek het CDA nu aan banden gelegd te zijn. Monddood in ruil voor een beetje monumentensubsidie.

Voor de fractie van de VVD was dat jammer. We hadden graag nader gesproken over de klantmanager binnen het budget van de drie de centralisaties. Hiertoe hebben we in de commissie de verantwoordelijk wethouder aangespoord zijn huishoudboekje te openen. Immers had hij oktober vorig jaar niet aangegeven nauwgezet de benutting van het budget te volgen? Er volgde een toezegging aan onze fractie waarna hij met een memo moest bekennen helemaal geen huishoudboekje te hebben. Maar wel een extra € 60.000,- op de personeelsbegroting. Dat terwijl er mogelijk binnen de transitiegelden extra gelden over zijn om de tekorten op het budget van de drie decentralisaties te dekken. Schandalig, een motie van wantrouwen waardig. Wat een gepruts! Het toppunt is nog wel dat we komende donderdagavond zijn uitgenodigd om in een thema-avond op de hoogte gesteld te worden van de benutting van het budget decentralisaties. Stoom uit de oren, stuur maar een schriftelijk memo met de uitleg. Daar gaan we geen hele avond aan besteden. De fractie van de VVD laat zich niet ringeloren door deze wethouder.

De avond sluiten we juist voor middernacht af met een drietal moties vreemd aan de agenda. De spanningsboog is gebroken en in rap tempo zeggen we wat over vluchtelingen maar doen vervolgens niets, maken we vroegtijdig nieuw beleid over particuliere bomen en gaat de wethouder naar onze ouderen in Huis in de Wei.

Lekker in de wedstrijd! Maar hebben we nu ook gescoord? Voor een deel is dat aan de kiezer maar ik ben wel van mening dat de genomen besluiten passen in de lijn van de VVD. De Breehoek kan lekker verder, het onderhoud aan de sportvelden is veilig gesteld, bestemmingsplannen kunnen in procedure en na besluitvorming projecten in uitvoering en de integriteit blijft ten volle gewaarborgd.

 

Gerrit Dijkstra

Fractievoorzitter VVD afdeling Scherpenzeel