Een keer op dinsdag (19 december 2017)

Een overvolle agenda, op de valreep van 2017 mogen we twee keer en de voorstellen hebben inhoud. Voor dinsdagavond staat de integriteit naar aanleiding van de discussie over de exploitatie van de locatie Walstrolaan op de agenda. Hierna gaan we door met de buitensport en de afvalstoffenheffting verordening 2018. Die laatste is mogelijk bekend als diftar.

Gestrekte benen, eerst maar eens naar de integriteit, de bespreking van het resultaat van het rapport betreffende de participatie van twee CDA-raadsleden in het Collectief Particulier Opdrachtgevererschap Walstrolaan. Liepen de gemoederen in september al hoog op de start van deze avond voorspelde niet veel beters. Hoewel er maar liefst zeven vragen zijn beantwoord wis het GBS er nog een scherp puntje aan te zuigen. De reactie van de betrokken voorman van het CDA was zo mogelijk nog aanvallender. Het rapport stelde hem in het gelijk, naar zijn mening. Hem trof geen enkele blaam. De stichting was destijds twee dagen na de vergadering in september opgericht. Van betrokkenheid kon volgens hem geen sprake zijn.

Het raadsvoorstel betrof van oorsprong overigens het vaststellen van de grondexploitatie Walstrolaan waarbij de stedenbouwkundige onderlegger geheim was. Een ongebruikelijke aanpak. Op de één of andere onverklaarbare wijze had het allemaal nogal haast. Waarom er pas kort voor de behandeling van het voorstel melding werd gedaan van mogelijke betrokkenheid is mij een raadsel. Evenals het niet deelnemen aan de beraadslagingen maar wel aan de stemming.

Je kunt er boeken over vol schrijven maar het blijft een vreemde aanpak. Onze fractie is niet tegen de collectieve ontwikkeling maar pak het wat meer in de openbaarheid aan. Integer handelen betekent tijdig in het presidium melding doen van voornemens met een persoonlijk belang. Hadden de betrokkenen dat gedaan was er geen sprake geweest van een incident. Dan het voorstel, tijdens de behandeling, van de burgemeester, haal het van de agenda, geef het ter overweging en agendeer het voor een volgende. De fractie van de VVD acht dit historisch wijze woorden van onze burgemeester. De SGP meende anders te moeten handelen. Maar waarom zo voortvarend een amendement? Wat moest er gered worden?

De voorman van het CDA antwoorde op de door mij gestelde vraag, hij had er niet eerder aan gedacht , niet bij stil gestaan en het was achteraf allemaal niet heel handig geweest. Eindelijk een goede opmerking van de betrokkene die de gemoedsrust van allen aan de vergadertafel ten goede komt. Na enig aandringen geeft ook de SGP antwoord op de gestelde vraag.

In het rapport staat niet heel veel te lezen laat staan waarom de grondexploitatie op deze wijze moest worden vastgesteld. Naar de mening van de fractie van de VVD ligt daar niet de verborgen vraag naar integer handelen?

Integriteit is een persoonlijk beleven van integer zijn. Laat dat dan maar de wijze les zijn die eenieder voor zichzelf mag beantwoorden. Ook ten aanzien van het genomen besluit. Dossier gesloten.

De fractie van de VVD feliciteert De Valleivogels. Mooi gedaan, nieuw kunstgrasveld! De eigen bijdrage aan deze investering maar liefst 25%. Dat is voor een vereniging een enorme financiële aderlating.

Het voorstel heeft als onderwerp buitensport gemeente Scherpenzeel. Nu dat heeft betrekking op de afspraken met de verenigingen over de exploitatie en het beheer - eenmalige financiële bijdrage - van het sportpark de Bree. Nieuwe investeringen blijven beperkt tot dit kunstgrasveld. Hard nodig gezien de ledengroei en mogelijk ledenstop bij de vereniging. Dat kan en mag niet gebeuren! De Kosten bedragen € 370.000,- waarvan de gemeenschap € 277.500,- gaat bijpassen. De € 92.500,- door Valleivogels bij te dragen wordt in 45 jaar afbetaald aan de gemeente Scherpenzeel. Het was immers 25% bijdrage.

Het is de buitensport gegund en zeker de Valleivogels maar heeft u ook al even zitten rekenen. Het gaat jaarlijks om een extra bijdrage van € 2.055,- nominaal (zonder vergoeding rente). Zouden al de extra leden dat niet zelf hebben kunnen opbrengen?

Uw persoonlijke milieustraat is het laatste onderwerp voor dinsdag. De groene, grijze en blauwe container alsmede het plastiek in de plastiek zak. Het voorstel is om in januari 2018 al te starten met diftar. Als de grijze container wordt opgehaald dan moet u er apart voor betalen. De rest gaat in een collectieve bijdrage, kunt u om de veertien dagen altijd aan de straat zetten, kost ‘niks’. Als u eens per maand de grijze laat legen ben u net zoveel kwijt als in het verleden.

Zo dat is de uitleg. Het voorstel rammelt wat, maar liefst twee amendementen en twee moties. Het rammelen zit hem in de late en gebrekkige communicatie, een contract met de vuilophaler dat tot 2021 loopt en de extra administratieve lasten. Ja, ik dacht ook als de grijze nu minder vaak wordt opgehaald dan zou het totaal aan kosten kunnen dalen. Dat blijkt niet het geval, de vuilniswagen komt iedere veertien dagen ook in de straat voor de grijze bak. Die is snel weer thuis als u eens in de maand (of twee maanden) de bak aanbiedt.

De fractie van de VVD is voor de invoering van het gedifferentieerde tarief. Mag per januari 2018 maar de voorkeur is later, bij voorbeeld in april of september. In kosten maakt het toch niet uit, we blijven betalen. De wethouder vindt uitstel maar zo, zo, eigenlijk niks. Toch blijkt daar wel een meerderheid voor te vinden als ik vraag de hand op te steken wie dat uitstel wel wil. Ik vraag schorsing aan,

We komen er niet uit, uitstellen maar wel besluiten tot de invoering van diftar (maar dan later) en de tijd gebruiken om de communicatie met onze bewoners wel op te starten. Kunnen we de tijd ook gebruiken alle vuiltjes weg te werken. De oplossing is eenvoudig, tegen het voorstel stemmen. Dan komt het college op enig moment wel weer met een nieuw voorstel. Iedereen, behoudens CU en SGP zijn het daar mee eens. Voorstel voorlopig in de prullenbak. In 2018 gaan we verder zoals we 2017 zijn geëindigd, de grijze bak kan om de veertien dagen naar buiten.

 

De Breehoek op donderdag (21 december 2017)

Na twee dagen mogen we weer. Nog twee zware onderwerpen, De financiële bijdrage aan de exploitatie van De Breehoek en het integrale plan van de ondernemersvereniging. Dat laatste een welkom initiatief van ondernemend Scherpenzeel betreffende een ‘toekomstvisie’ op de ontwikkeling van ons dorp.

Met De Breehoek gaat het goed, eigenlijk steeds beter. Het wordt steeds meer een thuis voor alle inwoners van Scherpenzeel. De ontvangst is tegenwoordig hartelijk, vriendelijk en attent personeel en een heldere visie van de nieuwe directeur. Bestuurlijk weet men van wanten, helder en transparantie controle op de ambitie en de benodigde gelden. Verder haal ik recente evenementen in herinnering als cabaret en toneel, de Ladiesnight en de Italiaanse avond. De barbecue van De Breehoek is meer dan goed en naar de zelf gemaakte hapjes en ander lekkernijen wordt verlangend uitgekeken.

Financieel gaat het nog niet helemaal lekker. Behoudens de sportverenigingen zijn er speciale huurtarieven voor de verschillende gebruikers. Ook de eerst jaren waren amateuristisch, hebben geld gekost en de interimmanager deed zijn werk ook niet voor niks. Gelukkig met hulp van nog een extra projectleider die gelukkig op de payroll van de gemeente Scherpenzeel stond. Het raadsvoorstel repareert deze financiële schade met extra bijdragen over 2017, 2018 en 2019. Die zijn overigens even groot als de gederfde huurinkomsten. Voor 2020 en verder wordt er voorgesteld jaarlijks € 60.000,- extra bij te dragen. Wat onze fractie betreft zou dat kunnen maar het voorstel heeft het over ‘het beschikbaar stellen van gelden zodat het college, onder uitgewerkte voorwaarden, kan overgaan tot het verlenen van de extra subsidie’. Hietr passeert het college de gemeenteraad rechts maar ook nog eens links, het walst gewoon over de verantwoordelijkheden van de raad heen!

Geen uitgewerkte voorwaarde en het college de budgetverantwoordelijkheid geven, geen sprake van. Als het over extra middelen gaat moet het juist via de openbare vergadering van de gemeenteraad van Scherpenzeel. Niet via de beslotenheid van het college. De verantwoordelijk wethouder probeert te argumenteren waarom dit toch via het college moet, dan kan ze beter sturen op het beleid van De Breehoek. Gezien de recente ervaringen lijkt het onze fractie op dat punt beter dat deze wethouder zich daar niet mee bemoeit. De invloed van de gemeente gaat via een zetel in het bestuur. Het geeft de directie nu juist de mogelijkheid te ondernemen.

Het geamendeerde voorstel schrapt het college en de voorwaarden eruit, de gemeenteraad stelt nu de subsidie direct beschikbaar. Het tweede punt over 2020 en erna, dat zien we te zijner tijd wel weer en wordt geschrapt. Voor aanvang van de vergadering blijkt dat de SGP samen met GBS het voorstel steunt. Aanpassing van het amendement ga ik niet in mee, er is immers een meerderheid.

Het amendement wordt aangenomen. Het geamendeerde voorstel ook, alleen PRO stemt consequent tegen. CU en CDA stemmen voor het geamendeerde voorstel, die snappen het niet. Indirect zijn ze namelijk nu ook voor het amendement. Dame en heren, wel bij de les blijven.

Dan het integrale plan Scherpenzeel. Weer u wat het effect hiervan is, veel meer vrachtwagens in ons dorp en op de provinciale wegen naar de snelwegen. Gesleep met diverse sportvelden die beschikbaar zouden moeten komen voor woningbouw. Onze fractie wordt daar niet vrolijk van.

Dit doet overigens niets af aan het initiatief van de ondernemersvereniging. Het doet niets af aan het belang van werkgelegenheid in ons dorp. Maar naar onze mening is dit integrale plan niet het succes voor het welvaren in ons dorp laat staan dat het de visie is voor de toekomst.

Na het memo van het college is er namelijk van een integraal plan geen sprake meer. Het college onderschrijft met het memo slecht de ontwikkeling van de drie grote verkeer intensieve bedrijven. Zeven hectare krijgen ze om verder te groeien. Het memo bevestigd de ontwikkeling van woningbouwplan Akkerwindelaan.

U kent het standpunt van de fractie van de VVD. Die is niet van vandaag, we hebben dat standpunt al jaren en onder meer verkondigt tijdens de vaststelling van de structuurvisie. Wij zijn van mening dat bedrijven die overdadig vrachtverkeer aantrekken niet horen in ons dorp. Ze bieden te weinig werkgelegenheid voor de eigen inwoners en belasten overmatig de provinciale wegen in en rondom ons dorp. De - mogelijk in de toekomst - extra beschikbare ruimte op ‘t Zwarte land zou beter benut kunnen worden voor kleinschalige bedrijven. Met die invulling kunnen we het industrieterrein opnieuw inrichten en ruimte bieden aan de eigen gemeenschap.

Het raadsvoorstel wordt aangenomen, ze willen snel aan de slag met onderzoek en bestemmingsplannen. Jammer, maar het hoeft niet door te gaan. We kunnen de vele vrachtwagens nog weren uit ons dorp. In maart 2018 zijn de verkiezingen voor een nieuwe raad. De standpunten op dit dossier liggen bij de partijene ver uiteen, er valt weer eens wat te kiezen in ons dorp.

Goede dagen en tot ziens bij de verkiezingen in maart 2018,

Gerrit Dijkstra

Fractievoorzitter VVD Scherpenzeel