Politiek haalbaar

Een agenda met een financiële rapportage, de begroting voor 2018 en verder en een bestemminsplan. Zo maar een en greep uit de onderwerpen uit de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017. Afvalstoffenheffing bij de inzameling van huisvuil, ook nog een onderwerp.

 

Over het bestemmingsplan is veel te doen, bouwen tot aan de Lunterse beek. Naar de mening van de fractie van de VVD een slecht plan. Bij het voorontwerp en het ter inzage leggen ervan en de vrijgave voor inspraak waren wij al tegen dit voornemen. Het mocht niet baten. Gelukkig zijn er inwoners van ons dorp die er ook niet voor zijn. Zij hebben de handschoen opgepakt en een rondje langs de fracties gedaan. Mensen, goed initiatief! Het goede nieuws is dat het geholpen heeft. Wel een politiek compromis.

Hoe de gemeenteraad klein kan zijn, twee amendementen. Het verschil? Kent u het spelletje vroeger op het schoolplein, landjepik. De VVD is altijd wel gevoelig voor de financiële kant van de besluitvorming maar dit keer betrof het een minder meeropbrengst en een suggestie van 1.300.000,- verlies bij het niet ontwikkelen van de zuidelijke punt. Ken je dossiers is ook hier van toepassing, er wordt heel veel kletspraat verkocht. Dat geldt ook voor het vermeende tekort.

Nu het was landjepik met veel gedoe en een lange schorsing. Om van twee amendementen er toch eentje te maken. We blijven op een afstand van 40 meter van de beek. Wat onze fractie betreft, het had best wat meer mogen zijn maar politiek was er niet meer haalbaar. Laten we tevreden zijn met het bereikte compromis.

 

De afvalstoffenheffing gaat op de helling. Het gaat om de invoering van een gedifferentieerd tarief. Het is als volgt, we betalen een lager bedrag aan vast tarief voor het ophalen van het afval, plastic, de groene bak en het restafval in de grijze bak. Daarnaast betaal je per lediging voor de grijze container. Wanneer die om de vier weken bij de straat staat is het tarief gelijk hetgeen we nu betalen voor de lediging. Zet je hem iedere twee weken bij de straat betaal je meer. Het motto is: ‘de vervuiler betaalt’. Onze fractie kan zich in dit voorstel vinden. Mede daar de grijze bak veelal minder dan halfleeg bij de straat staat sinds we het plastic uit het restafval scheiden.  Eens in de zes weken bij de straat lijkt haalbaar en daarmee reduceert het tarief voor de bescheiden vervuilers.

Een voorstel dat bij de huidige tijd past. Beperking van het afval, minder verpakkingen en productie van afval zou nog beter zijn. De aanpak hiervan overstijgt de politiek in ons dorp maar zou prima passen op de agenda van FoodValley.

 

De financiële rapportage kan onze instemming niet krijgen. Inhoudelijk zijn we het niet eens met de besteding van het vermeende overschot. Zo zijn we het niet eens met het naar voren halen van de investeringen in de verlichting van ons dorp. De nieuwe verlichting toont wel weer heel feestelijk in deze donkere dagen maar om de gelden nu uit te geven en daarmee de begroting voor 2018 en verder te ontlasten, dat gaat ons te ver.

In de vorige raadsvergadering hebben we een motie neer gelegd betreffende het tijdstip van de presentatie van deze financiële rapportage. Naar onze mening komt deze te laat, zes weken voor het einde van het jaar. Van bijsturing en controle door de gemeenteraad is op deze wijze geen sprake. Wij willen eigenlijk de cijfers in de eerste vergadering na het zomerreces. De motie heeft het niet gehaald, alle overige leden van de gemeenteraad stemmen in met hun rol als jaknikker.

 

Als laatste de begroting. Die heeft onze instemming betreffende de beperking van de lasten voor onze inwoners, in het bijzonder de heffing afvalstoffen en de onroerendzaakbelasting. Bij die laatste roept de VVD wel in herinnering dat vorig jaar de belastingen met ruim 17% zijn gestegen. Die stijging drukt de komende jaren gewoon door in de tarieven. Heel jammer en de politieke geheugens blijken ook nu weer heel erg kort.

De extra uitgave, een extra bijdrage ter dekking van het exploitatietekort van De Breehoek, rond 100.000,- heeft ook onze instemming. We weten, het is een heleboel geld maar eerlijk is eerlijk het gaat de goede kant op met De Breehoek als ons thuis in de gemeente. Onder de vleugels van de nieuwe directeur slaan we de juiste weg in, een gastvrije ontmoetingsplek voor alle Scherpenzelers. Denk eens aan de recente Ladiesnight en aan de vier uitvoeringen van Windkracht 8. Hulde aan alle medewerkers van De Breehoek en vergeet hen die de bibliotheek ondersteunen ook niet te laten delen in dit succes.

Daarna houdt het een beetje op. De koers van de fractie van de VDD is duidelijk anders. Dat betreft de besteding van middelen aan bij voorbeeld de projectleiders voor het centrumplan en de uitbreiding van het industrieterrein. Dat betreft ook de kosten die we maken voor de begraafplaatsen. De kosten van de laatste voorziening zijn lang niet allemaal zichtbaar, een deel verdwijnt onderhoud groen en automatisering. Maar ook deze voorziening is niet kostendekkend. Zorg hoort er voor iedereen te zijn en staat wat ons betreft los van welke geloofsovertuiging dan ook. Reformatorische instellingen behoeven wat ons betreft niet financieel te worden ondersteund. Kerken op industriegrond en zorginstellingen op landbouwgrond zijn wat ons betreft ‘uit den boze’.

De fractie vindt in de basis dat de voorzieningen betaald dienen te worden door degene die er van gebruik maken. Dat geldt voor al onze voorzieningen in onze gemeente. Dit principe maakt dat de lastendruk bij de burger kan afnemen, immers tal van financiële bijdragen kunnen vervallen. Zo zou de jaarlijkse bijdrage van 50.000,- voor de projectleider voor de uitbreiding van het industrieterrein kunnen vervallen en ten laste gebracht kunnen worden van hen die die uitbreiding wensen. Zo doen we het met de woningbouw ook, alle toekomstige eigenaren dragen de kosten van de ontwikkeling en daar houdt de gemeente nog behoorlijk geld aan over.

Waarom dan een uitzondering voor de bedrijven? Waarom de bedrijven die de infrastructuur met zwaar transport belasten in ons dorp willen vasthouden daar die mogelijk aan de autosnelwegen een betere plek zouden hebben. Heeft dat niet te maken met de prijs van de industriegrond in ons dorp? Waarom al die bijdragen voor een enkele ondernemer? Ik realiseer mij dat het voor de VVD een wat atypisch stand punt is. Maar het biedt wel de mogelijkheid voor revitalisering van het bestaande industrieterrein en een uitgifte van grond aan de plaatselijke ondernemers en de middenstand. Ook dat stimuleert de plaatselijke werkgelegenheid en biedt ruimte aan innovatie.

 

In de komende maanden komt het geluid wel naar buiten tijdens de verkiezingen. De begroting 2018 – 2022 heeft niet onze instemming, we stemmen tegen.

 

Gerrit Dijkstra

Fractievoorzitter VVD Scherpenzeel