Hoogoplopende emoties in de Raad

Donderdag 28 september 2017 is de gemeenteraad van Scherpenzeel terug van zomerreces. Zij die de discussie in de commissies gevolgd hebben weten dat het een hete avond gaat worden. Na de gebruikelijke punten starten we met het besluit ‘Bestemmingsplan Pluimenweg’. Een kerkgenootschap heeft daar een kantoorgebouw gekocht. Daar dachten ze zo maar te kunnen starten op de zondag. Handhavend moest worden opgetreden Tevens werd kort daarna op een zaterdag een verkoop gehouden, zonder vergunning. Blijkbaar zijn er twee maten binnen onze gemeenschap maar dat ter zijde. Even een zijstap, in de Wittenberg is vorige herfst zonder vergunning een commerciële kledingverkoop gehouden. Nu heeft men plannen deze te herhalen. Waren het niet onze christelijke medemensen die destijds de Gaastra verkoop, die veel geld in de lade bracht voor De Heyhorst, om zeep hebben geholpen?

 

Hadden de perikelen uit het verleden mede geholpen aan een valse start voor deze kerk, het initiatief kon niet op een open onthaal rekenen in de buurt. Naar de mening van de fractie van de VVD volkomen terecht. Een bedrijventerrein leent zich niet voor deze functie, laat staan dat de locatie groot genoeg is. Dat blijkt ook bij het parkeren, om de norm te halen mag men gebruik maken van de parkeerterreinen van omliggende bedrijven. Dubbel grondgebruik is niet ongebruikelijk maar het opent in dit geval wel de weg tot een precedent. De uitwerking hiervan rammelt. Het biedt mogelijkheden om een afspraak te maken met je buren, “Mag ik de auto bij jullie op de oprit zetten?”. Bij een positief antwoord is aan de norm voldaan. Nee mensen, ik waag te betwijfelen of eenieder onafhankelijk aan de raadstafel heeft deelgenomen aan de discussie. Getuige de uitspraak van de SGP in de commissie het af te doen met slechts een hamerslag en de wethouder die op een vraag van PRO of een moskee ook zou kunnen antwoorde met een nee daar die gemeenschap vrijdags in gebed bijeenkomen. Of dat een maat is voor de ruimtelijke ordening binnen onze gemeente. Het bestemmingsplan is vastgesteld en de kerk komt er. Kortom, een vooraf beklonken schertsvertoning, onwaardig voor Scherpenzeel.

 

Dan volgt misschien wel het hoogtepunt van deze avond, het initiatief van een aantal bewoners van ons dorp om samen te kunnen wonen op een nieuw te bebouwen locatie aan de Walstrolaan. We moeten de grondexploitatie vaststellen zonder dat we de plannen kennen laat staan de statuten van de op te richten stichting die dit allemaal gaat verzorgen. De fractie van de VVD kan het initiatief waarderen maar de gehaaste besluitvorming niet. Wij willen gekend worden in de verder planvorming. Dan volgt de verrassing, twee raadsleden van de fractie van het CDA melden dat ze betrokken zijn en mogelijk ieder een woning willen kopen. Met de beraadslagingen doen ze niet mee, ze willen wel stemmen. De verwarring is enorm, er zijn maar weinigen in de raadzaal die dit hebben zien aankomen. Zeer ongebruikelijk dit staande de vergadering te melden, dat hoort op moment dat je betrokken worden bij een dergelijke verstrengeling van belangen. In dit geval bij voorbeeld in het presidium begin september.

 

De eerste termijn start met GBS die een amendement heeft om de besluitvorming te knippen, wel de grondexploitatie vaststellen maar het plan en de voorwaarden waaronder mensen er kunnen gaan wonen op een later moment vast te stellen. Zo ook de overdracht van de grond aan de stichting. Nu blijkt dat er helemaal geen open inschrijving mogelijk is, er is namelijk sprake van selectie door de initiatiefnemers, een ballotagecommissie. Het wordt heter en heter in de zaal. Na de eerste termijn wordt er geschorst, niet voor vijf minuten. Het scheelt niet veel of men vliegt elkaar in de haren. Geweldig toch, die betrokkenheid bedoel ik. Als we allemaal weer wat bekoeld zijn gaat de vergadering verder. De voorzitter stelt voor eerst het plan en de statuten van de stichting verder uit te werken en het agendapunt in een opvolgende vergadering af te handelen. Olie op het vuur, de vlam slaat weer in de pan. Zo zelfs dat mijn vraag om een schorsing wordt overruled door de SGP. Wat hebben die nu weer voor belang? Het voorstel om te knippen was nog niet zo gek en het heeft geen haast, na de jaarwisseling is de besluitvorming vroeg genoeg! Uiteindelijk wordt alles een grote klucht (doet mij denken aan een gewaardeerd raadslid, inmiddels overleden in combinatie met ‘De Gijsbrecht’). Het raadsvoorstel wordt geamendeerd en aangenomen. We worden later nog weleens geïnformeerd. De VVD stemt tegen. Ik meen dat ik voor een collectief belang als raadslid was ingehuurd maar dat blijkt niet vanavond, individuele belangen spelen de hoofdrol in deze vergadering. Die twee CDA-ers. Nu die zijn van tafel gehaald en verbannen uit de raadszaal. Onder begeleiding van hun wethouder komen ze na de besluitvorming terug.

 

Dan het derde beslispunt, aankoop grond voor uitbreiding van de begraafplaats Lambalgen. Deze aanschaf voor 12.000 m2 is niet heel duur. Schijnt wel wat haast te hebben. Wat moeten we overigens met zo een enorme lap grond voor de overledenen. Waarom geen beleidswijziging en het eeuwigdurend grafrecht opheffen? Het probleem van onze fractie is de vertrouwelijkheid, er zijn niet openbare aanvullende voorwaarden. Wel is de aankoop ‘marktconform’. Wel gek dat er dan aanvullende voorwaarden zijn. De wethouder er maar eens naar vragen. Die maakt er eentje openbaar, twee andere verzwijgt hij. De verkoper krijgt een recht om bij de ontwikkeling van de nieuwbouw ook een prijs te mogen afgeven. Bijzonder, een bouwer is altijd op zoek naar reciprociteit, toezeggingen om - misschien – nieuwe omzet te verwerven. Dan gaat het ineens wel om veel geld en onze ervaring met het Wetro-terrein en de Druivenkamp leert dat dergelijke verbindingen niet zijn toevertrouwd aan onze wethouders. Die vertellen hierover altijd een mooi verhaal maar wel bezijden de waarheid.

 

Dat doet deze wethouder nu ook weer. Navraag leert dat hij het ook niet wil vertellen. Nu dan doe ik dat maar. De aankoop levert mogelijk nog een extra aanslag BTW op, daarmee wordt de aankoop voor de gemeente 20% duurder. De verkoper wil dat risico niet nemen. Tevens is er bij de verkoop bedongen dat mocht de gemeente een deel van het kavel gebruiken voor woningbouw, dan deelt de verkoper voor 50% mee in de winst. In het vertrouwelijke memo wordt in de midden gelaten of het de winst op de grond betreft dan wel de winst op het totaal, grond en woning. Maar ook hier spelen individuele belangen een grote rol. Onzorgvuldige besluitvorming, we gaan er allemaal voor betalen en een deel kan er extra van profiteren. Geen collectieve afweging en geen belangstelling voor het tegengeluid. De VVD kan niet ander dan tegen het voorstel stemmen.

 

Daarna wordt er met ferme tikken op de tafel geslagen. De voorzitter krijgt haast. Hij heeft gelijk het is inmiddels vrijdagochtend. Ons amendement op de bestuur cyclus wordt breed weggestemd. Het hoeft allemaal niet zo snel, de jaarlijkse verantwoording van de uitgaven en de begroting. Dat je dan als raadslid geen goede controle kunt uitvoeren op de voortgang van beleid en de benutting van de budgetten komt denk ik menigeen aan de ze tafel wel van pas.

 

Afsluitend is er nog de 7,5 hectare uitbreiding van het industriegebied. Het draait om werkgelegenheid maar dat de ASCO de gemeente heeft verlaten, daar heeft niemand een traan om gelaten. Een zienswijze om daarmee het provinciale beleid te herzien gaat ons te ver. Eigenlijk heeft de provincie wel een beetje gelijk. Waarom drie grote bedrijven de ruimte bieden om te groeien. Schept dat zo veel extra werkgelegenheid? Waarom de duurzame natuur hiervoor op te offeren?

 

De fractie van de VVD staat voor de industrie die de infrastructuur onnodig belast zo veel mogelijk bij de snelwegen te situeren. We liggen tenslotte met onze natuur in ene klein groen driehoekje, ingeklemd tussen de autowegen. Mocht dat leiden tot vertrek van bedrijven, dan ontstaan er ook weer kansen om het bedrijventerrein te revitaliseren. Geschikt te maken voor het midden en het kleinbedrijf. Als dan bedrijven uit de buurgemeenten hiervan gebruik maken, dan vinden wij dat niet erg. Wij zijn overigens de enige partij die de zienswijze niet ondersteunen. De anderen hadden als eens geeltjes geplakt op een bijeenkomst van de ondernemersvereniging. Ook hier mochten we niet over de inhoud spreken.

 

Kijk zo heeft u weer eens een inkijkje in het reilen en zeilen in onze gemeenschap. Hier past een liberaal geluid, het nastreven van het collectieve belang. Wikken en wegen om voor iedereen tot het beste besluit te komen. Daar schort het momenteel nog weleens aan. Een deel van de samenleving staat regelmatig met lege handen langs de zijlijn. Voelt u zich aangesproken om het liberale geluid in de bijbelbelt te vertegenwoordigen, hetgeen naar mijn mening hard nodig is, sluit u zich dan aan bij de VVD. We hebben de mensen hard nodig om niet ten onder te gaan. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat we anders niet met een VVD-lijst de verkiezingen in kunnen gaan. Hoe vervelend en frustrerend het soms op de donderdagavonden ook kan zijn, wij moeten een tegengeluid laten horen om een leefbare samenleving in Scherpenzeel te behouden. Niet voor liberalen alleen maar voor een ieder die in ons dorp woont.

 

Gerrit Dijkstra

Fractievoorzitter VVD Scherpenzeel