Gemeenteraad op zomerreces

Mooi zegt u misschien wel, dat gedoe over het kunstgras bij de Valleivogels en een mogelijk gemeentehuis, het kasteel in het park. Waarom doen we het niet gewoon? Waarom gaat de fractie van de VVD hier nu voor liggen? Waarom niet een extra veld voor de Valleivogels? Prima toch; meer gelegenheid voor sport. Waarom niet weer terug naar het kasteel, toch een prima representatieve plek voor een gemeentehuis? De fractie van de VVD is u mogelijk wat uitleg verschuldigd voordat we de kadernota in duiken.

 

De commissie voorspelde niet veel goeds, een lange vergadering op maandag 19 juni 2017. Oude tijden leken te herleven. Nachtwerk en een slecht en in de haast onderbouwd stuk. Het voorstel bleek niet uniform gedragen door het college, één van de wethouders kon niet mee met het voorstel. Het voorstel stond cryptisch op de termijnagenda sinds eind maart 2017. Kortom veel van de raadsleden waren tot kort voor het openbaar worden van het voorstel niet geïnformeerd.


Onze fractie is voor mensen in beweging, sport binnen en buiten en goede voorzieningen daarbij. Daar zijn in het verleden afspraken over gemaakt. Die zijn er met de gebruikers van sportpark De Bree en met de gebruikers van De Breehoek. De fractie van de VVD is van mening dat de gebruikers deze voorzieningen zelf betalen. Niet alleen om te kunnen sporten. Bij de begraafplaatsen geldt in de basis hetzelfde. Wist u bij voorbeeld dat de gemeenschap jaarlijks € 15.000,- betaalt alleen al voor een digitaal volgsysteem voor het traceren van de nabestaanden van een overledene? Weet u dat we al weer gronden willen aankopen voor een nieuwe begraafplaats na 2025. Weet u dat het begraven de samenleving net zo veel kost als het beoefenen van sport. Alleen de kosten voor het begraven zitten versleuteld in reguliere budgetten bij voorbeeld het onderhoud van het groen. De kosten vallen u niet op. Verschillende partijen vinden dat niet erg, het gaat volgens hen om een basisvoorziening. Nu, sport vindt de fractie van de VVD een basisvoorziening.


Wij zouden willen dat iedereen sport, in ieder geval meer beweegt. Het probleem is niet een extra kunstgrasveld voor de Valleivogels. Onze fractie wil:

•Inzicht in de behoefte van alle sportvereniging en daarmee de extra kosten die de gemeente zou moeten maken om goede faciliteiten te bieden;

•Goede afspraken met de verenigingen, vooraf, over de te betalen vergoeding voor het gebruik van die voorzieningen;

•Een goed inzicht in de jaarlijkse kosten voor de exploitatie, het onderhoud en de toekomstige vervanging.

 

Pas dan is een goede afweging te maken en misgunnen wij de Valleivogels echt niet een goede sportfaciliteit. Helaas is het nog niet zo ver.

 

Hetzelfde geldt ook voor het gemeentehuis, terug naar de oude plek. Toekomstbestendig en representatief. Dat laatste zal het zeker zijn maar toekomstbestendig lijkt ons sterk. Pasten we er tien jaar terug al niet in, nu zal dat zeker niet meer kunnen.


Representatief, daar zijn wij zeker voor maar als we het voorstel verder lezen, dat staat ook minder nadrukkelijk in de stukken, het gaat ons allen in 2018 € 75.000,- kosten en daarna ieder jaar € 50.000,- extra. Dan staat er niets in wat we met het huidige gemeentehuis gaan doen en wat de verwachting is van de exploitatie op de nieuwe locatie. Wenst u straks de discussie om voor vele miljoenen een aanbouw te gaan realiseren? Nu, onze fractie niet.


Wij zijn van mening dat er eerst maar eens orde op zaken moet worden gesteld binnen de muren van het gemeentehuis. We doelen dan niet op de inzet van de ambtelijke organisatie maar veel mee doelen wij op de onderlinge relaties tussen college, werkapparaat en de gemeenteraad van Scherpenzeel. Lees de stukken, waaronder de kadernota er maar eens goed op na.

 

Beide punten kwamen ook tijdens de behandeling van de kadernota aan de orde.


Mooi dat er een sluitend begroting is en dat we de kosten, lees belastingen en heffingen, laten stijgen met de inflatie. Daarna is de fractie van de VVD snel klaar als we lezen dat we terugkeren naar Huize Schepenzeel, wat gaan we er op vooruit? Nu de toelichting daarop is al gegeven, kosten € 75.000,- en structureel € 50.000,- en volgens de nota zijn we er dan nog niet. Schrapen dit gewenste voornemen en dat is op initiatief van het CDA ook gedaan met een amendement.


We zijn al een mooi eind op weg om een gat in de begroting, we dragen bij uit de algemene reserve (winst) van een half miljoen te slechten. Het is een forse greep uit de kas. Tijdens de bespreking van de kadernota verwijzen we nog wel even naar de 17% lastenverhoging in 2017 die in de jaren erna ook pijn blijft doen in uw portemonnee.

 

Maar heeft u net als onze fractie niet een beetje het gevoel dat het ons allemaal overkomt. Is er niet wat weinig sturing vanuit het college. Wordt er niet te veel open doorgeschoven naar deze raad. Hebben de ambtenaren wel de juiste plek, met name niet in de politieke discussie.


Ook deze kadernota kent open discussies en liggende dossiers. Ik noem twee voorbeelden. De Ondernemersvereniging die het economisch beleid bepaalt lees de kadernota er maar eens goed op na. De kadernota geeft toch de visie van het college op de ontwikkeling van onze gemeente en presenteert daarbij een concept begroting. We besteden in ieder geval € 25.000,- aan onderzoek naar nieuwe bedrijfsterreinen.


Het tweede voorbeeld is de begroting zelf, dat is toch een vooruitblik over vier jaar, vanaf 2018 en verder. Dat is toch niet een terugblik naar 2016 en eerder. Als ik het GVVP mag aanhalen, nu Centrumvisie genoemd, dan staat er letterlijk in de kadernota: “Geprioriteerde maatregelen vinden in 2018 en eerder hun uitvoering”. U leest het goed, 2018 en eerder en dat in de kadernota 2018 – 2021. In de reserve zit nog ongeveer € 200.000,-. In de afgelopen jaren niets mee gedaan en met de verkiezingen voor de deur ineens enorme haast. We besteden in 2018 in ieder geval € 40.000,- aan een extern projectleider. Sneue besteding.

 

De drie punten waar onze fractie groot belang aan hecht zijn:

 - Sport, letterlijk beweging in de samenleving.

 - Economie is meer dan een heerlijkheid.

Dan nog een stokoud dossier, namelijk.

 - De reserve sociale woningbouw, het gemeentelijke potje van Woonstede.

 

Sport en cultuur, programma 5, komt er in deze nota maar karig vanaf. Voortzetten van het huidige beleid. De buitensport memoreert nog wel even de uitbreiding en een nieuw kunstgrasveld. Maar echt nieuw beleid ontbreekt. We hebben het reeds benoemd. De besluitvorming is in de gemeenteraad overigens verdaagd tot na het zomerreces, de wethouder heeft huiswerk mee gekregen.


Cultuur komt overigens niet verder dan het onderhoud van het groen en de open monumentendag. Bedroevend als we zien dat er een vereniging Oud Scherpenzeel is, inwoners initiatief nemen om in september een picknick in het park te organiseren. We klompenpaden rondom het dorp hebben. Nog daar gelaten de mensen binnen onze gemeenschap die zich inzetten voor toneel en cabaret. Mogelijk kunnen we dergelijk initiatieven verder helpen uitbouwen waardoor we toeristisch misschien ook een wat interessante gemeente kunnen zijn. Plein 40-45 zou zich als voorbeeld voor meer kunnen lenen dan alleen het stallen van de auto.

 

De reserve sociale woningbouw is in de commissie aan de orde geweest. Er zou een memo komen. Prima. Toch wens ik de wethouder tijdens de raad meer creativiteit toe om die munten weer zelf in kas te hebben. Wethouder, een keer praten is geen onderhandelen. Kunnen we een afspraak maken dat deze reserve, het potje voor Woonstede, gaan afbouwen en de gelden doen toekomen aan de gemeente. U maakt toch jaarlijks prestatieafspraken? Nu, dan lijkt mij dan niet zo heel ingewikkeld. Heeft u bij voorbeeld een idee hoe het gaat in de sector van de toegelaten instellingen? Weet u hoe het potje is ontstaan?


Samengevat, u begrijpt dat de fractie van de VVD niet staat te juichen bij deze kadernota met naar onze mening te veel aandacht voor zaken die de christelijke gemeenschap bezighoudt. Om eens wat te noemen uit de kadernota: de aankoop grond voor een nieuwe begraafplaats, de nieuwe kerk aan de Pluimenweg (oud kantoor) en de uitbreiding van de Aula van een particuliere eigenaar.


Het wordt hoog tijd dat er een bevlogen opvolger opstaat om de VVD na 2018 binnen de gemeente Scherpenzeel voort zet.  Ik wens u in ieder geval een goede zomer, tot in september.

Gerrit Dijkstra

Fractievoorzitter VVD Scherpenzeel